کمیته اجرائی

مهندس علیرضا رضایی

مدیر انفورماتیک

مهندس حیدری

مهندس حمید حیدری

مدیر دبیرخانه

خانم مهندس سپیده نوری

روابط عمومی

سایر همکاران کمیته اجرائی