کمیته اجرائی

مهندس علیرضا رضایی

مدیر انفورماتیک

مهندس حیدری

مهندس حمید حیدری

مدیر دبیرخانه

سایر همکاران کمیته اجرائی