نخستین جلسه کمیته اجرایی کنگره ملی صنعت گوشت

نخستین جلسه کمیته اجرایی کنگره ملی صنعت گوشت با حضور دکتر مسعود رسولی، دکتر عباسعی مطلبی ،آقای بهزاد درخور و دکتر ساراالسادات بطحائی در تاریخ  ۲۰ آذر ۱۳۹۸ برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی اهداف برگزاری کنگره , درخصوص محورها و کارگاه های جانبی این کنگره ملی که باعث ارتقای سطح علمی و کاربردی در جامعه می باشد ,  تصمیمات راهبردی اتخاذ گردید.