امتیازات کنگره

شرکت در اولین کنگره ملی صنعت گوشت به مدت دو روز دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی و ارائه مقاله توسط نویسندگان مسئول در صورت حضور نیز دارای ۵ امتیاز بازآموزی برای اعضای نظام دامپزشکی در مقطع دکترا و بالاتر می باشد.