ارکان کنگره

دکتر رسولی

دکتر مسعود رسولی

دبیرکل کنگره

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور
مدرس و ممیز استاندارد ها و سیستم های ایمنی و کیفیت مواد غذایی

دکتر مطلبی
دکتر عباسعلی مطلبی

رئیس کمیته علمی

رئیس انجمن علمی بهداشت مواد غذایی

رئیس کانون هماهنگی دانش ،صنعت و بازار آبزیان

مهندس درخور
جناب آقای بهزاد درخور

رئیس شورای سیاست گذاری و مشورتی

رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت تولید و بسته بندی مواد  پروتئینی کشور
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و برزیل
مدیر عامل شرکت مهیا پروتئین

دکتر بطحائی

دکتر ساراالسادات بطحائی

دبیر کمیته اجرایی

مهندس علی زند اکبری

دبیربرگزاری